25.jūnijā Valkas novada pašvaldība parakstīja Mēru apņemšanos par pievienošanos iniciatīvai “Mayor Adapt”. Valkas novada pašvaldība šobrīd pirmā pašvaldība Baltijā, kura ir pievienojusies šai iniciatīvai.   Mayors Adapt iniciatīva ir radīta, lai aktivizētu un iesaistītu ...

06.07.2015

Ceturtdien, 23.jūlijā otro reizi Valkas novadā notiks atvērtā durvju diena laukos.   Zemnieki, lauksaimnieki, agronomi un interesenti no visas Latvijas šogad ir aicināti doties uz Valkas pagasta Z/S “Kalnieši”. Pasākumā piedalīsies firmas “Bayer” un “Syngenta”, savukārt z/s “Piekalnes” ...

02.07.2015

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.9,20.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atkārtota atzinuma saņemšanai” tika pieņemts lēmums par attīstības ...

29.06.2015

Laika posmā no 2007 – 2015.gadam Valkas novada dome  ir veikusi vērienīgus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus Valkas pilsētā. Tika izbūvēti jauni un pārbūvēti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, uzceltas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ...

27.06.2015
23.06.2015

2015.gada 9. jūnijā iedzīvotāju apmeklētākās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, ezers Cepsis, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis,  ezers Salainis, Vijas upe) tika ņemti peldūdens paraugi un Zāģavota ūdens paraugi un veikta to testēšana. Paraugu ņemšanu un testēšanu veica Pārtikas drošības, ...

16.06.2015

Valkas novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.    Izsoles ...

10.06.2015

Šodien Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valgas mērs Kalevs Herks Valgā tiksies ar Marijumpoles pašvaldības pārstāvjiem. Valgu apmeklēs Marijumpoles pašvaldības vadītāja vietniece Irēna Lunskiene un administrācijas vadītājs Sigits Valančus. Tikšanās laikā valstu pārstāvji ...

05.06.2015
05.06.2015

2015.gada 2. februārī, Valkā, starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831  tika parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem, kas attiecas uz ūdensapgādes tīkla posma izbūvi Rīgas ielā. Ūdensapgādes tīkla posma izbūve tiks veikta Eiropas Savienības ...

02.06.2015

Atkal klāt pavasaris un drīz jau vasara-  tāpēc Valkas novada lauksaimnieki ir aicināti piedalīties ikgadējā novada sējumu skatē, kas notiks 17.jūnijā. Aicināti visi - gan dalīties pieredzē, gan izrādīt savus laukus, gan priecāties par citu darbu! "Ļoti priecātos, ja piedalītos visu novada pagastu lauksaimnieki", uzsver sējumu ...

03.06.2015

23. maijā Valkas brīvdabas estrādē izdejota dejas izrāde “Pavasara nakts mistērijas”.  Izrādes radošā komanda saka lielu paldies visiem par to, lai izrāde varētu notikt - Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim, Valkas novada domes izpilddirektoram Aivaram Cekulam, izpilddirektora vietniekam ...

29.05.2015

2015.gada aprīļa mēnesī noslēdzas projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi BJSS sporta zāles ēkā Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektu ...

21.05.2015

No 2012.gada Veselības ministrija ir uzsākusi jaunu pieeju veselības veicināšanas darba organizēšanā Latvijas reģionos, lai palielinātu pašvaldību lomu iedzīvotāju veselības veicināšanā un aicinātu aktīvāk iesaistīties dažādās veselības veicināšanas aktivitātēs. Tieši pašvaldības, ...

20.05.2015
15.05.2015