2015.gada 27.augustā Valkas novada domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā nomas izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – OU „Plangi Trans”, reģistrācijas kods 10273584, juridiskā adrese: Plangi īpašums, Jerves ciems, Semerpalu pagasts, Veru apriņķis, ...

18.09.2015

Šodien Valkas novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par 2015./2016.akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām. “Tā kā ir mainījies pedagogu sastāvs, Valkā ir nepieciešams angļu valodas skolotājs, un speciālās izglītības skolotājs”, informēja Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes ...

18.09.2015

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu. Vidzemes plānošanas reģiona atzinums2.2-2-379[1] 379 ...

18.09.2015

Aicinām pieteikties brīvprātīgajam darbam melodiskajā mūzikas raidījumā “Vilciens Rīga – Valka”. Ja Tevi aizrauj filmēšana un video montēšana, tad gaidīsim Tevi, lai līdzdarbotos raidījuma veidošanā. Ja Tev nav pieredzes, būs iespēja mācīties no profesionāliem cilvēkiem – video montēšanu, ...

18.09.2015

Valkas novada dome ir izsludinājusi metu konkursu “Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” mākslinieciskā koncepcija”. Konkursa mērķis ir iegūt iespējami labāku muzeoloģiski un mākslinieciski augstvērtīgu dizaina risinājumu Valkas novadpētniecības muzeja ...

18.09.2015

Biedrība „Atbalsts Valkai” iesniedza projektu „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā” Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē ...

18.09.2015

6.augustā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, izpilddirektors Aivars Cekuls, Siltumapgādes nodaļas vadītājs Dzintars Rudzītis kopā ar AS “Enefit Power&Heat Valka” vadītāju Nadeždu Korņējevu devās uz Tallinu, lai tiktos ar AS “Eesti Energia” pārstāvjiem un pārrunātu plašākas ...

18.09.2015

Valkas novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.  Izsoles ...

18.09.2015

Valkas novada domes darbinieki ir saņemuši pamatotus vecāku iebildumus par to, ka pilsētas skeitparkā bērni nelieto ķiveres un roku,  kāju aizsargus. Turpmāk skeitparka uzraugs rūpīgāk uzraudzīs skeitparka lietotājus. Skeitotāji bez aizsargaprīkojuma pirmajā reizē tiks brīdināti, bet jau otrajā – netiks ielaisti ...

18.09.2015

2015. gada 29. jūlijā Valkā tika nodots ekspluatācijā ūdensapgādes tīkla posms Rīgas ielā. Ūdensapgādes tīkla posma izbūve tika paveikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016) ietvaros. Lasīt vairāk: ...

18.09.2015

Valkas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nekustamo īpašumu: Valkā, Rūjienas ielā 31, kadastra numurs 9401 008 0377, kas sastāv no zemesgabala 35294m2, biroja ēkas 2386,7m2 ar palīgbūvēm.  Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba ...

18.09.2015
18.09.2015

Valkas novada kultūras attīstības plāna izstrādes mērķi Valkas novadā  līdz 2015.gadam ieskaitot kultūras nozares attīstība apskatīta Valkas novada attīstības plāna ietvaros, jo nav izstrādāts atsevišķs nozares attīstības plānošanas dokuments, kura ietvaros tiktu plānota koordinēta kultūras nozares attīstība ...

11.05.2014

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Omuļu skola”, kadastra numurs 9452 001 0094, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094, kopējā platība 2.37ha, un uz zemes gabala esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās ...

13.07.2015

Valkas novada domes iesniegtais projekts "Esi kustīgs un lustīgs Valkā"ir ticis Labo darbu 2. kārtā uz balsošanu,  tāpēc ir nepieciešams visu novada iedzīvotāju, draugu un radu atbalsts. Projektā paredzēts izveidot vingrošanas iekārtu laukumu, kas būtiski papildinātu Valkas pilsētas sporta infrastruktūru, jo ...

08.07.2015