Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6,10.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma ...

07.05.2015

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā, nomu bez apbūves tiesībām: Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Platība (ha) Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR 9466 005 0196 Spundenieki 1.5 1.4 9.65 9466 ...

06.05.2015

6. maijā plkst. 16:00 Valkas novada Ērģemes pagastā atklās ražotni “Enrial Timber”. Tās izveidē piesaistot investorus un bankas kredītu, investēts gandrīz miljons eiro. Jaunā ražotne izveidota, paplašinot Simanoviču ģimenei piederošo kamīnmalkas ražotni. Tajā ražos taras brusas un dēļus, kā arī blakus ...

05.05.2015

2015. gada 22. aprīlī ir noslēdzies projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā”, projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/014. Visi Valkas novada iedzīvotāji laipni aicināti izmantot publiskā interneta piekļuves punktu (PIPP) piedāvātos pakalpojumus.   2014. gada 23. septembrī starp Valsts reģionālās ...

22.04.2015

Ordeņu kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā augsto valsts apbalvojumu - Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi piešķīris ilggadējai J.Cimzes Valkas mūzikas skolas skolotājai, kordiriģentei Tatjanai Tīrumai. Tatjana Tīruma pedagoga gaitas J.Cimzes mūzikas skolā uzsāka mācot akordeona klasē, bet ar kora klases ...

16.04.2015

Valkas novada dome (reģistrācijas Nr.90009114839)  konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” direktora amatu. Galvenie darba pamatpienākumi:-  Vadīt  Ģimenes atbalsta centra „Saulīte” darbību atbilstoši Nolikumam;- Pārstāvēt atbalsta centra audzēkņu ...

15.04.2015

Pēdējā aprīļa sestdiena jeb 25.aprīlis būs tā diena, kad visa Latvija atkal vienosies kopīgās vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātes Lielajā Talkā. Arī šogad ikviens tiek aicināts “pielikt roku”, lai tiktu sasniegts Lielās Talkas galvenais mērķis un Latvija savā simtgadē būtu tīrākā ...

13.04.2015

9.aprīlī Valkas novada domes priekšsēdētājs tikās ar AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāju Andri Lubānu un Pasažieru pārvadājumu departamenta vadītāju Ivaru Zaļo. Tikšanās mērķis bija pārrunāt nākotnes sadarbību, kā arī darīt zināmas pašvaldības vēlmes un ieteikumus, lai ...

10.04.2015

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.    Izsoles ...

08.04.2015

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā, nomu bez apbūves tiesībām: Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Platība (ha) Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR 9466 005 0072 Salas 7.29 6.9 48.00 9466 ...

01.04.2015

25. martā Valkā tikās projekta „Via Hanseatica” bijušie un potenciālie partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, kopumā ap 16 organizācijām, lai vienotos par turpmākajām aktivitātēm projekta rezultātu uzturēšanai 2015. gadā.   Sanāksmi atklāja Valkas novada priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, ...

26.03.2015

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un Latvijas Bankas padomei, kurā lūdz Banku iekļaut savos plānos un izdot piemiņas un kolekcijas monētu, veltītu Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) dibināšanas un “Deklarācijas ārvalstīm un tautām” simtgadei, ...

26.03.2015

Šodien Valkas novada domē pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar Vidzemes Augstskolas rektoru Gati Krūmiņu. Vienošanās paredz veidot starptautisku studiju centru, izmantojot Valkas pašvaldības iestrādes un projektus, kas izstrādāti sadarbībā ar Latvijas-Igaunijas institūtu.  Tas ...

23.03.2015

Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa ir veikusi Valkas pilsētas Cimzes un Meža kapu vietu izvietojuma digitalizāciju. Kapu vietu apzināšana tiek veikta, lai noskaidrotu mirušo precīzu apglabāšanas vietu un apzinātu jaunu kapa vietu pieejamību. Tas ir veikts, balstoties uz informāciju, kas pieejama ...

17.03.2015

Valkas novada dome Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - vieglo automašīnu MITSUBISHI PAJERO SPORT, reģistrācijas gads - 2002. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā darba dienās ...

09.03.2015